Menu
Semkon
Seminář

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA V SOUVISLOSTECH

31.10. 2017 | 09:30 - 15:45

Hotel Occidental Praha Na Strži 32, 140 00 Praha 4

Novela stavebních předpisů zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přináší od 1. 1. 2018 mnoho zásadních změn do územně-plánovacích, územně-povolovacích a stavebně-povolovacích procesů, včetně změn v řízení o posouzení vlivu na životní prostředí, urychlení výstavby dopravní infrastruktury a mnoha jiných správních předpisů. Novela celkem čítá téměř 70 stran zákonného textu a novelizuje kromě stavebního zákona dalších 44 právních předpisů.

Zajímá Vás, jaké budou změny a dopady těchto novinek pro Vaši obec, kraj, firmu, úřad či Vaše nemovitosti a stavební záměry na nich?

Cílem semináře „Velká novela stavebního zákona v souvislostech“ je:

1. prezentovat přehled základních změn právních předpisů, které od 1. 1. 2018 přináší zákon č. 225/2017 Sb.

2. představit a diskutovat hlavní změny přinášené novelou na úseku územního plánování

3. představit a diskutovat hlavní změny přinášené novelou na úseku rozhodování v území

4. představit a diskutovat hlavní změny přinášené novelou na úseku stavebního řádu

5. představit a diskutovat hlavní změny přinášené novelou pro přípravu a výstavbu liniových staveb

Přijďte a načerpejte aktuální a užitečné informace a poznatky od zkušených odborníků ve stavebním právu, včetně spoluautorů zákona a odborných publikací.

Více o akci
 • Chcete pro správné používání stavebních předpisů znát nové pojmy stavebního zákona (např. soubor staveb, stavba hlavního souboru staveb, oprávněný investor, nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu), jakož i změny některých stávajících pojmů (např. stavební pozemek, veřejná infrastruktura, obecné požadavky na výstavbu, staveniště) používaných stavebním zákonem?
 • Nemáte jasno, jak se mění působnost orgánů územního plánování, jakož i stavebních úřadů, zejména přechodem části příslušnosti z obecních stavebních úřadů na tzv. speciální stavební úřady.
 • Jste zastupitelem obce, pracovníkem orgánu územního plánování či dotčeného orgánu, případně investorem, a chcete vědět, jak bude moci obec či kraj nově ve zjednodušeném režimu provádět změny územně plánovací dokumentace?
 • Chcete vědět, jak se mění různé lhůty v rámci územně-plánovacích procesů, např. lhůty pro možnost soudního napadení územních plánů či zásad územního rozvoje?
 • Jste zastupitelem obce, která ještě nemá pořízen nový územní plán či jeho změnu v souladu se stavebním zákonem a obáváte se, že je nebude schopni přijmout ani do konce roku 2020?
 • V obci zvažujete změnu územního plánu a chtěli byste ve větším detailu řešit některé normativy v části územním plánu pro určité území (např. pro developerskou výstavbu) a nechcete hned pořizovat regulační plán?
 • Slyšeli jste o zjednodušených postupech a společných řízeních dle novely stavebního zákona a chtěli byste znát více o nových příležitostech urychlení Vašich stavebních záměrů?
 • Chcete vědět, jaké jsou nové integrované postupy stavebního zákona v kontextu zákona o posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí?
 • Chcete se seznámit s novým vymezením účastníků územního a stavebního řízení, zejména zúžení právního účastenství spolků v těchto řízeních?
 • Nevíte, kdo bude nově vydávat závazné stanovisko orgánu územního plánování k souladu stavby s územním plánem a úkoly a cíli územního plánování a jak a za jakých situací bude muset být nově vydáno?
 • Víte, že závazná stanoviska dotčených orgánů budou muset nově splňovat přísnější požadavky na obsah a že se také zásadním způsobem mění procesní možnosti napadnout nezákonné závazné stanovisko?
 • Chcete si postavit rodinný dům a chcete vědět, jak se Vám mění povinnosti dle stavebního zákona, např. jaké stavby bude možné realizovat pouze na základě ohlášení či dokonce bez jakékoliv úkonu či komunikace se stavebním úřadem (např. stavby plotu za určitých podmínek), zejména pro tzv. zahradní stavby (skleníky, bazény atd.)?
 • Máte zájem vědět, jaké souhlasy bude muset dokládat při stavebních úprav vlastník bytové jednotky?
 • Chystáte se realizovat stavbu rodinného domu, chalupy či drobných staveb svépomocí a nevíte, zdali je to od 1. 1. 2018 možné?
 • Chcete vědět, jaké změny přináší novela do procesu schválení užívání staveb?
 • Máte na starosti přípravu liniových staveb a chcete vědět, jaké změny novela stavebních předpisů přináší pro výstavbu těchto typů staveb?

Pak přijďte na náš seminář vedený spoluautory novely a zkušenými odborníky v oblasti stavebního zákona!

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

 

Program 4

08:30
Registrace účastníků
09:30
Úvod a zahájení semináře
09:30 - 15:45
Program semináře
15:45
Diskuse, závěr semináře 

Semináři předsedá a diskuzi řídí: Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

 

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Přehled změn stavebních předpisů

 
 

Ing. Eva Fialová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územního plánování

Změny v základních institutech stavebního zákona a změny na úseku územního plánování 

 
11:00 - 11:15
Přestávka na kávu
 

Mgr. Jana Machačková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor stavebního řádu

Změny na úseku rozhodování o umisťování staveb v území

 
12:15 - 13:15
Přestávka na oběd

JUDr. Vladimíra Sedláčková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor stavebního řádu

Změny na úseku stavebního řádu 

 
14:15 - 14:30
Přestávka na kávu
 

Ing. Tomáš Janeba, Asociace pro rozvoj infrastruktury a Mgr. Tomáš Potočňák, advokátní kancelář Havel, Holásek a partneři

Změny v oblasti liniových staveb a výhled dalšího zlepšení podmínek pro realizaci liniových staveb

 
15:15
Diskuse, shrnutí semináře a praktická doporučení

 

Praktické informace 4

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA V SOUVISLOSTECH

Manažer semináře: Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Hotel Occidental Praha, Na Strži 32, 140 00 Praha 4 

Doprava:  Metro trasa C - stanice Pankrác

Parkování:  Parkování je v této části bez placených zón stání, v okolí hotelu lze bez problémů zaparkovat. Parkování u hotelu Oáza nebo vlevo před vjezdem na parkoviště hotelu Occidental v parkovacím domě. Cena pro účastníky konference 200 Kč/hod. - parkovací kartu nutno aktivovat na recepci hotelu a zde i parkování uhradit. Možnosti parkování (pro zvětšení klikněte na obrázek).

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 777 950 853 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 24. října 2017 bude účtován storno poplatek ve výši 50 % fakturovaného poplatku, po 25. říjnu 2017 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 


Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

3120 Kč

Registrační poplatek

2500 Kč

Registrační poplatek pro členy ARI a Solární asociace

Partneři

Ve spolupráci:

Logo

Mediální partner: 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů