Menu
Semkon
Konference

Národní konference o veřejné podpoře 2018

26.4. 2018 | 09:00 - 16:00

Konferenční centrum Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha

V roce 2017 došlo k dalším významným novinkám v oblasti veřejné podpory EU. Další se chystají. Zajímá Vás, jaké budou změny a dopady těchto novinek pro Váš úřad či podnikání?

Cílem „Národní konference o veřejné podpoře 2018“ je:

1. identifikovat a přehledně představit nejvýznamnější novinky v oblasti veřejné podpory EU v roce 2017, zejména novelizaci pravidel dle nařízení GBER, jakož i změny, které Evropská komise do budoucna připravuje;

2. ukázat některé dopady těchto novinek v České republice;

3. představit aplikaci pravidel veřejné podpory v oblast daní;

4. seznámit s pravidly veřejné podpory v energetice, a to s přihlédnutím k nejnovější judikatuře ESD a EK; a

5. prezentovat komplexně pravidla veřejné podpory na infrastrukturu v členění na jednotlivé typy infrastruktury.

Přijďte a načerpejte nové poznatky od zkušených odborníků na oblast veřejné podpory, včetně Petry Němečkové z Evropské komise, Legal Service (AIDE team – State Aid and Dumping) a bývalého vedoucího Odboru veřejné podpory na ÚOHS Mgr. Milana Bumbálka.

Konference přinese užitečné informace od zkušených expertů a praktiků v oblasti veřejné podpory, včetně zástupce Evropské komise.

Více o akci

Pravidla veřejné podpory EU stanovují podmínky, za kterých je možné poskytovat určitým soutěžitelům na vnitřním trhu, tj. na území všech zemí Evropské unie, veřejnou podporu. Ačkoliv jde o normy práva EU, jsou přímo aplikovatelné na území členských států. Veřejnou podporou je přitom jakákoliv výhoda udělená členským státem nebo z veřejných zdrojů poskytnutá způsobem narušujícím nebo hrozícím narušením hospodářské soutěže tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi členskými státy. Výhody mohou přitom nabýt rozmanitých podob. Může se jednat například o přímé podpory (dotace), daňové úlevy, osvobození či výjimky, zvýhodněné úrokové sazby, záruky za úvěry poskytované za obzvláště výhodných podmínek, poskytnutí pozemků či staveb za výhodných podmínek, náhrada ztrát, zvýhodněné podmínky při veřejném zadávání, odklady poplatků a příspěvků sociální povahy.

Stát a jeho státní organizace či společnosti, kraje, města, svazky obcí, společnosti s kontrolou veřejného sektoru trhu atd. připravující dotační programy, běžně udělují dotace, pronajímají majetek za zvýhodněných podmínek, případně poskytují jiné výhody určitým podnikům, čímž zasahují do hospodářské soutěže. Taktéž oboroví regulátoři či jiné cenové orgány určující ceny či ziskové marže soutěžitelů mohou udělit neslučitelnou veřejnou podporu. Také stát může ve své legislativě vstupovat selektivním osvobozením od určitých povinností do soutěžního prostředí na vnitřním trhu. V jakémkoliv takovém případě je tedy třeba se na straně těchto subjektů ptát, zdali jde z hlediska práva EU o legální, tj. slučitelnou veřejnou podporu.

V roce 2017 došlo k dalším významným novinkám v oblasti veřejné podpory EU. Další se chystají. Zajímá Vás, jaké budou změny a dopady těchto novinek pro Váš úřad či podnikání?

*     Chcete se dozvědět, co důležitého se v roce 2017 stalo v oblasti pravidel veřejné podpory EU?

*     Chcete vědět nejnovější informace o výkladových či jiných stanoviscích Evropské komise v oblasti veřejné podpory EU?

*     Máte zájem se seznámit s chystanými změnami a výhledem činnosti Komise v oblasti veřejné podpory v tomto roce a dále? 

*     Zajímají Vás informace o nejdůležitějších soudních případech řešených Evropským soudním dvorem v oblasti veřejné podpory v roce 2017?

*     Chcete se komplexně seznámit s pravidly blokových výjimek veřejné podpory po novelizaci nařízení GBER z roku 2017?

*     Zajímá Vás, zda můžou sektorové daně být nedovolenou veřejnou podporou?

*     Přemýšlíte, jestli může být zvláštní daňový režim úlev pro konkrétní společnost neslučitelnou veřejnou podporou?

*     Nevíte, kdo nese důkazní břemeno ve sporech o to, jestli byla veřejná podpora slučitelná?

*     Nemáte jasno o pravidlech veřejných podpor na infrastrukturu na jednotlivé typy infrastruktury?

Pak přijďte na naši výroční konferenci!

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 16:00
Program konference
16:00
Diskuse, závěr konference

Semináři předsedá a diskuzi řídí: Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

 

Petra Němečková, Legal Service (AIDE team – State Aid and Dumping), Evropská komise

Novinky v oblasti veřejné podpory a výhled činnosti.

 
 

Mgr. Milan Bumbálek, nezávislý konzultant, bývalý ředitel Odboru veřejné podpory na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

GBER se zaměřením na změny provedené novelizací z roku 2017 

 
11:30 - 11:55
Přestávka na kávu
 

Mgr. Milan Bumbálek, nezávislý konzultant, bývalý ředitel Odboru veřejné podpory na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Výběr z judikatury Evropského soudního dvora a rozhodnutí Komise za rok 2017 

 
 

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M, advokát, Dentons, partner a Mgr. Michal Pelikán, koncipient, Dentons

Veřejná podpora v energetice, s přihlédnutím k nejnovější judikatuře ESD a EK

 
13:30 - 14:15
Přestávka na oběd

Mgr. Barbora Obračajová, koncipient, Dentons

Veřejná podpora a daně

 
 

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Judikatura Evropského soudního dvora a rozhodnutí Komise v oblasti infrastruktury

 
15:15 - 15:25
Přestávka na kávu

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Veřejná podpora na infrastrukturu – obecná pravidla a pravidla pro jednotlivé typy infrastruktury (dopravní infrastruktura; infrastruktura vodovodů a kanalizací; energetika kultura, památky a ochrana přírody; odpady; sport a multifunkční zařízení, broadband, výzkum)

 
16:00
diskuse, závěr konference

Změna programu vyhrazena 

Přednášející 4

Petra  Němečková

Mgr. Petra Němečková Ph. D., LL.M.

Member of the Legal Service, European Commission, Legal Service, AIDE team (State aids and anti-dumping)

Mgr. Petra Němečková, Ph. D., LL.M. vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru právo, kde získala titul Mgr. Poté se věnovala studiu LL.M., European Legal Studies, College of Europe (Brugy, 2004), na King’s College (Londýn, 2008) získala postgraduální diplom v oboru Economics of Competition Law a na závěr obhájila titul Ph.D. na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2011 působí u Evropské komise v Bruselu v právní službě, obor AIDE (veřejné podpory a anti-dumping). V předchozích letech pracovala jako advokátka v oblasti soutěžního a evropského práva u společností Arnold&Porter LLP (Brusel a Londýn, 2006 – 2011) a Latham&Watkins LLP (Brusel, 2004 - 2006).

Petr Dovolil

Mgr. Petr Dovolil

Senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Petr Dovolil je Senior konzultantem ve společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. s více než 4 lety zkušeností v advokátní kanceláři specializující se na obchodní, smluvní a veřejné právo. Petr má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti investičních projektů spolufinancovaných z fondů EU (projektové řízení, finanční řízení, řízení rizik), zejména v oblasti životního prostředí, práva ES (zejména veřejné zakázky, veřejná podpora, právo utilit, právo v oblasti VODA), mezinárodních smluvních standardů (FIDIC, UNCITRAL), PPP, veřejného a soukromého práva v ČR. Má praxi v řešení právních otázek v oblasti korporátního práva (soukromé i veřejné) v České republice, zejména veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory EU, jakož i dobrou znalost politiky EU a jejích právních předpisů, včetně soudní praxe ESD. Petr připravoval či vedl několik zadávacích řízení na výběr poskytovatele úvěrového dofinancování rozsáhlých infrastrukturních projektů, včetně komplexních úvěrů na zajištění investičních potřeb veřejnoprávních zadavatelů, jakož i veřejných zadávacích řízení na stavební práce a dodávky. Petr byl členem Expertní skupiny pro transparentní veřejné zakázky a odborným gestorem publikace „Víc než zákon o veřejných zakázkách: hospodárnost, transparentnost a odpovědnost ve veřejných nákupech“ (Oživení 2012). V současné době působí především na rozvojových projektech EBRD v zahraničí, kde se mimo jiné zabývá přípravou zadávacích strategií rozvojových projektů a přípravou a prováděním zadávacích řízení v oblasti životního prostředí a dopravy.

Milan Bumbálek

Mgr. Milan Bumbálek

nezávislý konzultant

Milan Bumbálek je konzultantem a lektorem. Od roku 2015 působí jako externí odborný pracovník na problematiku veřejné podpory na MŠMT. V roce 2014 a 2015 se věnoval problematice daňových odpočtů na výzkum a vývoj na Technologické agentuře ČR. Problematice veřejné podpory se věnuje od roku 2002, kdy v letech 2011 až 2014 působil jako ředitel odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V rámci této pozice se podílel na notifikaci veřejných podpor i koncepci řešení veřejné podpory a osobně se zúčastnil řady jednání s Evropskou komisí. V letech 2012 až 2014 působil jako poradce a lektor pro ministerstvo průmyslu Velké Británie (Department for Business, Innovation and Skills) v rámci twinningového projektu pro veřejnou podporu v Chorvatsku a Makedonii.

Petr Zákoucký

JUDr. Petr Zákoucký LL.M.

Partner, Dentons

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M. je Partnerem v advokátní kanceláři Dentons Praha a vede praxi kanceláře v oblasti energetické a soutěžní regulace a veřejných zakázek. Zastupuje klienty při výstavbě nových projektů, M&A, společných projektech a sporech v ČR a v širším regionu. V rámci své regulatorní praxe pravidelně přednáší na konferencích (včetně TOPGAS, ČEPKON a konferencích UOHS) a na zasedáních energetické sekce Unie podnikových právníků. Během praxe strávil půl roku u soutěžního týmu Clifford Chance v Bruselu. Před příchodem do Clifford Chance v roce 2006 pracoval v advokátní kanceláři White & Case, absolvoval rovněž praxi u Tribunálu v Lucemburku a u DG Comp u Evropské komise v Bruselu. Vystudoval Právnickou fakultu v Praze (2002), v rámci které se zúčastnil ročního výměnného pobytu na právnické fakultě v Manchesteru. Rovněž absolvoval postgraduální studium na právnických fakultách v Tuebingenu (2004) a Amsterdamu (2005).

Barbora Obračajová

Barbora Obračajová

advokátní koncipientka

Barbora Obračajová je advokátní koncipientkou a členkou týmu zaměřujícího se na energetické právo v pražské kanceláři Dentons. Kromě právního poradenství v sektoru energetiky se věnuje i environmentálním a regulatorním otázkám a související sporové agendě. Zaměřuje se mimo jiné na M&A poradenství, integrovanou prevenci (IPPC), nové BAT/BREF pro velká spalovací zařízení a emisní obchodování. Barbora pravidelně přednáší na profesionálních i akademických konferencích, v nedávné době například na téma právních aspektů obchodování s emisními povolenkami, spoluspalování odpadu či energetické účinnosti, jakož i na vědecké konferenci Americké společnosti pro mezinárodní právo ve Washingtonu DC. Barbora je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2017 získala titul Mgr. s vyznamenáním. Před příchodem do Dentons působila v advokátní kanceláři Clifford Chance v Praze. Barbora je registrována jako advokátní koncipientka u České advokátní komory. Je také členkou Americké společnosti pro mezinárodní právo a Evropské společnosti pro mezinárodní právo. Kromě rodilé češtiny hovoří plynně anglicky, německy a francouzsky.

Michal Pelikán

Michal Pelikán

advokátní koncipient

Michal Pelikán je advokátním koncipientem pražské kanceláře Dentons. Ve své praxi se zaměřuje na oblast energetického práva, práva hospodářské soutěže a antimonopolního práva, ale také na oblast fúzí a akvizic a korporátního práva. Michal se soustředí především na poskytování právního poradenství ohledně energetické a environmentální regulace. Během své praxe získal rovněž zkušenosti v souvislosti s vyšetřováním prováděným orgány pro ochranu hospodářské soutěže, dále ohledně tzv. dawn raids, compliance auditu a procesu přípravy fúze (a to jak v rámci české, tak slovenské jurisdikce). Michal je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2016 získal titul Mgr. Před příchodem do Dentons působil jako paralegal a advokátní koncipient v advokátní kanceláři Clifford Chance v Praze (2015 – 2017). Michal je registrován jako advokátní koncipient u České advokátní komory.Kromě rodilé češtiny hovoří plynně anglicky.

Praktické informace 4

Národní konference o veřejné podpoře 2018

Manažér semináře:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Konferenční centrum Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

Doprava:  Metro trasa A – stanice Staroměstská, případně trasa B - stanice Můstek

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu. Nejbližší možnost parkování: Podzemní parkoviště, nám. J. Palacha. 

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14. dubna 2018 bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, od 14. dubna 2018 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

3999 Kč

Registrační poplatek

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů