Menu
Semkon
Konference

Národní konference o veřejné podpoře 2017

19.1. 2017 | 09:00 - 17:00

Konferenční centrum OK Systém, Na Pankráci 125, Praha 4

*     Chcete vědět, co důležitého se v roce 2016 stalo v oblasti pravidel veřejné podpory EU?

*     Chcete vědět nejnovější informace o výkladových či jiných stanoviscích Evropské komise v oblasti veřejné podpory EU?

*     Neorientuje se v tom, co je neslučitelná a nedovolená veřejná podpora?

*     Nevíte, jaký je vztah mezi pravidly veřejné podpory a soutěžením veřejných zakázek?

*     Chcete vědět, jak Evropská komise nejnověji vykládá pojem „lokální veřejné podpory“?

*     Nemáte jasno o pravidlech veřejných podpor na infrastrukturu?

*     Chcete vědět, jak funguje nový elektronický systém pro transparentnost veřejné podpory Evropské komise (Transparency Award Module) a jaká pravidla či metodiky se k němu vztahují?

*     Zajímají Vás pravidla „daňových“ veřejných podpor a dopad rozhodnutí Komise ve věci vrácení veřejné podpory v případu Apple, co z těchto pravidel vyplývá pro Českou republiku a jak se dotkne oblasti transfer pricingu v rámci vnitrokoncernových vztahů?

*     Chcete vědět, jak Evropská komise rozhodla o pravidlech financování jaderné elektrárny Hinckley Point C a  co z tohoto rozhodnutí vyplývá pro projekty českých jaderných elektráren?

*     Chcete vědět, jaké jsou aktivity Evropské komise v oblasti pravidel financování energetické sítě a zajištění bezpečnosti energetických dodávek?

*     Chcete vědět nejnovější informace o nejdůležitějších soudních případech řešených Evropským soudním dvorem v oblasti veřejné podpory?

Pak přijďte na naši výroční konferenci!

Více o akci

Pravidla veřejné podpory EU stanovují podmínky, za kterých je možné poskytovat určitým soutěžitelům na vnitřním trhu, tj. na území všech zemí Evropské unie, veřejnou podporu. Ačkoliv jde o normy práva EU, jsou přímo aplikovatelné na území členských států. Veřejnou podporou je přitom jakákoliv výhoda udělená členským státem nebo z veřejných zdrojů poskytnutá způsobem narušujícím nebo hrozícím narušením hospodářské soutěže tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi členskými státy. Výhody mohou přitom nabýt rozmanitých podob. Může se jednat například o přímé podpory (dotace), daňové úlevy, osvobození či výjimky, zvýhodněné úrokové sazby, záruky za úvěry poskytované za obzvláště výhodných podmínek, poskytnutí pozemků či staveb za výhodných podmínek, náhrada ztrát, zvýhodněné podmínky při veřejném zadávání, odklady poplatků a příspěvků sociální povahy.

Stát a jeho státní organizace či společnosti, kraje, města, svazky obcí, společnosti s kontrolou veřejného sektoru trhu atd. připravující dotační programy, běžně udělují dotace, pronajímají majetek za zvýhodněných podmínek, případně poskytují jiné výhody určitým podnikům, čímž zasahují do hospodářské soutěže. Taktéž oboroví regulátoři či jiné cenové orgány určující ceny či ziskové marže soutěžitelů mohou udělit neslučitelnou veřejnou podporu. Také stát může ve své legislativě vstupovat selektivním osvobozením od určitých povinností do soutěžního prostředí na vnitřním trhu. V jakémkoliv takovém případě je tedy třeba se na straně těchto subjektů ptát, zdali jde z hlediska práva EU o legální, tj. slučitelnou veřejnou podporu. 

V roce 2016 došlo k významným novinkám v oblasti veřejné podpory EU. Zajímá Vás, jaké budou změny a dopady těchto novinek pro Váš úřad či podnikání?

Cílem „Národní konference o veřejné podpoře 2017“ je:

1. identifikovat a přehledně představit nejvýznamnější novinky v oblasti veřejné podpory EU v roce 2016

2. ukázat jednotlivé typické dopady těchto novinek v České republice

Přijďte a načerpejte nové poznatky od zkušených odborníků na oblast veřejné podpory, včetně Petry Němečkové z Evropské komise, Legal Service (AIDE team – State Aid and Dumping) a bývalého vedoucího Odboru veřejné podpory na ÚOHS Mgr. Milana Bumbálka.

Konference přinese zásadní a užitečné informace od zkušených expertů a praktiků v oblasti veřejné podpory, včetně zástupce Evropské komise.

 

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

 

 

 

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 17:00
Program konference
17:00
Diskuse, závěr konference a pozvání na sklenku vína 

Semináři předsedá a diskuzi řídí: Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

 

Petra Němečková, Legal Service (AIDE team – State Aid and Dumping), Evropská komise

Výkladové stanovisko Komise k pojmu veřejná podpora a základní znaky veřejné podpory 

 
 

přednášející v jednání

Nový informační systém pro transparentnost veřejné podpory podle čl. 9 a Přílohy III  Obecného nařízení o blokových výjimkách – GBER

 
10:15 - 10:35
Přestávka na kávu
 

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Veřejná podpora a veřejné zakázky v kontextu testu operátora v tržním prostředí

 
 

Mgr. Milan Bumbálek, nezávislý konzultant, bývalý ředitel Odboru veřejné podpory na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Nové stanovisko Komise k výkladu lokální veřejné podpory

 
12:30 - 13:15
Přestávka na oběd

JUDr. Petr Kadlec, Partner, Havel, Holásek & Partners s.r.o. 

Veřejná podpora a daňová opatření v kontextu rozhodnutí Evropské komise v případu Apple

 
 

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Veřejná podpora a financování veřejné infrastruktury  

 
15:15 - 15:30
Přestávka na kávu

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M., Clifford Chance LLP

Veřejná podpora a energetika – v kontextu rozhodnutí Evropské komise v případu jaderné elektrárny Hinkley Point C 

 
 

Mgr. Milan Bumbálek, nezávislý konzultant, bývalý ředitel Odboru veřejné podpory na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Výběr z judikatury Evropského soudního dvora a rozhodnutí Komise za rok 2016

 
17:00
diskuse, závěr konference a pozvání na sklenku vína

Změna programu vyhrazena 

Přednášející 4

Petra  Němečková

Mgr. Petra Němečková Ph. D., LL.M.

Member of the Legal Service, European Commission, Legal Service, AIDE team (State aids and anti-dumping)

Mgr. Petra Němečková, Ph. D., LL.M. vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru právo, kde získala titul Mgr. Poté se věnovala studiu LL.M., European Legal Studies, College of Europe (Brugy, 2004), na King’s College (Londýn, 2008) získala postgraduální diplom v oboru Economics of Competition Law a na závěr obhájila titul Ph.D. na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2011 působí u Evropské komise v Bruselu v právní službě, obor AIDE (veřejné podpory a anti-dumping). V předchozích letech pracovala jako advokátka v oblasti soutěžního a evropského práva u společností Arnold&Porter LLP (Brusel a Londýn, 2006 – 2011) a Latham&Watkins LLP (Brusel, 2004 - 2006).

Petr Dovolil

Mgr. Petr Dovolil

Senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Petr Dovolil je Senior konzultantem ve společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. s více než 4 lety zkušeností v advokátní kanceláři specializující se na obchodní, smluvní a veřejné právo. Petr má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti investičních projektů spolufinancovaných z fondů EU (projektové řízení, finanční řízení, řízení rizik), zejména v oblasti životního prostředí, práva ES (zejména veřejné zakázky, veřejná podpora, právo utilit, právo v oblasti VODA), mezinárodních smluvních standardů (FIDIC, UNCITRAL), PPP, veřejného a soukromého práva v ČR. Má praxi v řešení právních otázek v oblasti korporátního práva (soukromé i veřejné) v České republice, zejména veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory EU, jakož i dobrou znalost politiky EU a jejích právních předpisů, včetně soudní praxe ESD. Petr připravoval či vedl několik zadávacích řízení na výběr poskytovatele úvěrového dofinancování rozsáhlých infrastrukturních projektů, včetně komplexních úvěrů na zajištění investičních potřeb veřejnoprávních zadavatelů, jakož i veřejných zadávacích řízení na stavební práce a dodávky. Petr byl členem Expertní skupiny pro transparentní veřejné zakázky a odborným gestorem publikace „Víc než zákon o veřejných zakázkách: hospodárnost, transparentnost a odpovědnost ve veřejných nákupech“ (Oživení 2012). V současné době působí především na rozvojových projektech EBRD v zahraničí, kde se mimo jiné zabývá přípravou zadávacích strategií rozvojových projektů a přípravou a prováděním zadávacích řízení v oblasti životního prostředí a dopravy.

Milan Bumbálek

Mgr. Milan Bumbálek

nezávislý konzultant

Milan Bumbálek je konzultantem a lektorem. Od roku 2015 působí jako externí odborný pracovník na problematiku veřejné podpory na MŠMT. V roce 2014 a 2015 se věnoval problematice daňových odpočtů na výzkum a vývoj na Technologické agentuře ČR. Problematice veřejné podpory se věnuje od roku 2002, kdy v letech 2011 až 2014 působil jako ředitel odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V rámci této pozice se podílel na notifikaci veřejných podpor i koncepci řešení veřejné podpory a osobně se zúčastnil řady jednání s Evropskou komisí. V letech 2012 až 2014 působil jako poradce a lektor pro ministerstvo průmyslu Velké Británie (Department for Business, Innovation and Skills) v rámci twinningového projektu pro veřejnou podporu v Chorvatsku a Makedonii.

Petr Zákoucký

JUDr. Petr Zákoucký LL.M.

Partner, Dentons

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M. je Partnerem v advokátní kanceláři Dentons Praha a vede praxi kanceláře v oblasti energetické a soutěžní regulace a veřejných zakázek. Zastupuje klienty při výstavbě nových projektů, M&A, společných projektech a sporech v ČR a v širším regionu. V rámci své regulatorní praxe pravidelně přednáší na konferencích (včetně TOPGAS, ČEPKON a konferencích UOHS) a na zasedáních energetické sekce Unie podnikových právníků. Během praxe strávil půl roku u soutěžního týmu Clifford Chance v Bruselu. Před příchodem do Clifford Chance v roce 2006 pracoval v advokátní kanceláři White & Case, absolvoval rovněž praxi u Tribunálu v Lucemburku a u DG Comp u Evropské komise v Bruselu. Vystudoval Právnickou fakultu v Praze (2002), v rámci které se zúčastnil ročního výměnného pobytu na právnické fakultě v Manchesteru. Rovněž absolvoval postgraduální studium na právnických fakultách v Tuebingenu (2004) a Amsterdamu (2005).

Petr Kadlec

JUDr. Petr Kadlec

Partner, Havel, Holásek & Partners s.r.o.

Petr Kadlec je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na obchodní právo, právo veřejných zakázek, právo hospodářské soutěže včetně veřejné podpory a dotací z fondů EU a právo v oblasti energetiky, infrastruktury, životního prostředí a informačních technologií. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování právních služeb veřejnému sektoru a v oblasti regulace. Před návratem do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners počátkem roku 2011 působil Petr Kadlec tři roky na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž v Bruselu, kde se podílel na vyšetřování dohod narušujících hospodářskou soutěž a zneužití dominantního postavení zejména v sektoru finančních služeb. V advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners dříve působil v letech 2003 až 2007. Během studií pracoval v roce 1999 také v pražské pobočce přední americké advokátní kanceláře Hogan & Hartson.

Praktické informace 4

Národní konference o veřejné podpoře 2017

Manažer konference:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Konferenční centrum OK systém, Na Pankráci 125, Praha 4

Doprava:  Metro trasa C – stanice Pankrác

Parkování:  Parkování je v této části Prahy bez placených zón stání. Parkování je také možné v nakupním centru Arkády Pankrác.

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 777 950 853 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 10. ledna 2017 bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, od 10. ledna 2017 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 


Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

3999 Kč

Registrační poplatek

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů