Menu
Semkon
Seminář

Zákon o registru smluv - pravidla a úskalí po šesti měsících plné účinnosti

6.2. 2018 | 09:00 - 16:00

Hotel Jurys Inn Prague, Sokolovská 204/11, 186 00 Praha 8-Florenc

Jak se vyhnout neúčinnosti a neplatnosti smluv dle zákona o registru smluv na základě prvních zkušeností z aplikace všech ustanovení zákona?

*    Chcete vědět, co je registr smluv, z čeho se skládá, jaké smlouvy se podle něho povinně uveřejňují a jak po 6 měsících své plné účinnosti prakticky funguje?

*    Chcete zajistit účinnost a platnost svých smluv a změn smluv podléhajících uveřejnění v registru smluv, zejména těch týkajících se veřejných zakázek?

*    Jste zvyklý na uveřejňování smluv podle zákona o zadávání veřejných zakázek a chcete vědět, zdali je nutné tutéž smlouvu uveřejnit i dle zákona o registru smluv, případně v jakém rozsahu?

*    Chcete vědět, jaké jsou kategorie povolených („nepodstatných“) změn smluv podle zákona o zadávání veřejných zakázek, jakož i kdy a které z těchto změn je nutné uveřejňovat podle zákona o registru smluv tak, aby byly účinné a platné?

*    Nemáte jasno, jaké informace se nemusejí či nesmí uveřejňovat dle zákona o registru smluv?

*    Není Vám jasné, jak prakticky při přípravě uveřejnění smlouvy či změny již existující smlouvy v registru smluv s Vaším smluvním partnerem postupovat a jak se vyhnout největším právním rizikům nesprávného uveřejnění, případně zbytečným nákladům a prodlevám?

*    Chcete znát problematické oblasti zákona o registru smluv a nejčastější chyby v uveřejňování informací v registru smluv po šesti měsících plné účinnosti zákona, jakož i radu, jak se těmto omylům vyhnout, a zvýšit tak svoji právní jistotu?

*    Nevíte, co dělat v případě, že jste Vy či Váš smluvní partner smlouvu či změnu smlouvy podléhající uveřejnění zapomněli zcela publikovat v registru smluv, případně jste uveřejnění provedl(i) chybně?

*    Nemáte informace o výkladových stanoviscích, prováděcích předpisech, metodikách či technických opatřeních připravených či připravovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem pro místní rozvoj, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti či v kontextu aplikace zákona o registru smluv v praxi?

*    Chcete využít nových příležitostí v oblasti informací o smlouvách konkurence či klíčových klientů z veřejného sektoru uveřejněných v registru smluv?

Více o akci

Registr smluv je informační systém veřejné správy s bezplatným dálkovým přístupem spravovaný Ministerstvem vnitra ČR. Registr smluv vznikl na základě zákona č. 340/2015 Sb. ze dne 24. listopadu 2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento zákon obsahuje celkem deset paragrafů a nabyl účinnosti jako celek již téměř před rokem a půl. Jeho skutečná důležitost pro právní vztahy mezi veřejným a soukromým sektorem však nabyla až od 1. července 2017, kdy neuveřejnění některých smluv či jejich změn mezi veřejným a soukromým sektorem bylo stiženo sankcí jejich neúčinnosti, či dokonce neplatnosti. Tato skutečnost vyvolává značné právní riziko v plnění těchto smluv a jejich právní existenci, a to jak na straně soukromého, tak i veřejného sektoru. Z velké části se budou v registru smluv uveřejňovat také smlouvy a změny smluv o veřejných  zakázkách.

Ministerstvo vnitra vydalo v souvislosti s novým předpisem metodické návody k aplikaci zákona o registru smluv (základní modul i tzv. „soukromoprávní část“) a Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydaly taktéž stanovisko k souběhu povinností uveřejňovat smlouvy podle zákona o registru smluv a zákona o zadávání veřejných zakázkách. 

Zajímá Vás, jaké jsou změny a dopady těchto novinek pro Vaši firmu či úřad a co přinesla praxe prvních šesti měsíců plné aplikace zákona o registru smluv?


Cílem semináře je:

1. ukázat, co je registr smluv, jaká pravidla obsahuje, jakož i jaká rizika na straně jedné a příležitosti na straně druhé jeho používání či nepoužívání přináší, a to zejména v kontextu pravidel zadávání veřejných zakázek a vydaných návodů a metodických stanovisek orgánů ČR

2. ukázat dobré i špatné zkušenosti z 18 měsíční aplikace zákona, včetně 6 měsíční aplikace pravidel o účinnosti a platnosti smluv evidovaných v registru smluv

Přijďte a načerpejte aktuální a užitečné informace a poznatky od zkušených odborníků na oblast registru smluv a veřejných zakázek, včetně autorů metodik a odborných publikací v této oblasti.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

 

 

 

Program 4

08:00
Registrace účastníků
09:30
Úvod a zahájení semináře
09:30 - 16:00
Program semináře
16:00
Diskuse, závěr semináře 

Semináři předsedá a diskuzi řídí: Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

 

Mgr. Monika Bulínová, ministerský rada, odbor eGovernmentu, Ministerstvo vnitra ČR

Registr smluv – základní vymezení, proces registrace, funkční prvky a zkušenosti s prvním rokem provozu

 
10:30 - 10:50
Přestávka na kávu
 

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Uveřejňovací povinnosti a kategorizace nepodstatných změny podle zákona o zadávání veřejných zakázkách se zaměřením na stavební zakázky

 
12:30 - 13:30
Přestávka na oběd
 

Mgr. František Korbel, Ph.D., partner, Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Smlouvy a změny smluv podléhají uveřejnění dle zákona o registru smluv v kontextu metodiky Ministerstva vnitra

 
 

Mgr. Martin Fadrný, právník Frank Bold Advokáti s.r.o., spoluautor komentáře k registru u C.H.Beck, školitel zákona o registru pro veřejnou správu

Problematické oblasti zákona o registru smluv, praktické tipy a nejčastější chyby v uveřejňování smluv.

 
15:00 -  16:00
Diskuse, shrnutí semináře a praktická doporučení

Změna programu vyhrazena.. 

Přednášející 4

Petr Dovolil

Mgr. Petr Dovolil

Senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Petr Dovolil je Senior konzultantem ve společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. s více než 4 lety zkušeností v advokátní kanceláři specializující se na obchodní, smluvní a veřejné právo. Petr má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti investičních projektů spolufinancovaných z fondů EU (projektové řízení, finanční řízení, řízení rizik), zejména v oblasti životního prostředí, práva ES (zejména veřejné zakázky, veřejná podpora, právo utilit, právo v oblasti VODA), mezinárodních smluvních standardů (FIDIC, UNCITRAL), PPP, veřejného a soukromého práva v ČR. Má praxi v řešení právních otázek v oblasti korporátního práva (soukromé i veřejné) v České republice, zejména veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory EU, jakož i dobrou znalost politiky EU a jejích právních předpisů, včetně soudní praxe ESD. Petr připravoval či vedl několik zadávacích řízení na výběr poskytovatele úvěrového dofinancování rozsáhlých infrastrukturních projektů, včetně komplexních úvěrů na zajištění investičních potřeb veřejnoprávních zadavatelů, jakož i veřejných zadávacích řízení na stavební práce a dodávky. Petr byl členem Expertní skupiny pro transparentní veřejné zakázky a odborným gestorem publikace „Víc než zákon o veřejných zakázkách: hospodárnost, transparentnost a odpovědnost ve veřejných nákupech“ (Oživení 2012). V současné době působí především na rozvojových projektech EBRD v zahraničí, kde se mimo jiné zabývá přípravou zadávacích strategií rozvojových projektů a přípravou a prováděním zadávacích řízení v oblasti životního prostředí a dopravy.

František Korbel

Mgr. František Korbel Ph.D

Partner, Havel, Holásek & Partners, advokátní kancelář

František Korbel je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva. Před nástupem do kanceláře Havel, Holásek & Partners působil jako advokát, zakladatel a společník úspěšné advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři. Činný byl rovněž v komunální sféře; začínal jako právník na majetkoprávním odboru Městského úřadu v Táboře, poté působil ve třech funkčních obdobích jako člen zastupitelstva města a ve dvou obdobích jako člen rady města. Od roku 2006 byl zaměstnán ve veřejné správě, nejdříve jako místopředseda Legislativní rady vlády, v letech 2007 – 2013 též jako náměstek ministrů spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila, JUDr. Pavla Blažka, Ph.D. a Mgr. Marie Benešové. Na ministerstvu spravedlnosti řídil projekt rekodifikace soukromého práva. Je zakládajícím členem výkladové Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) při Ministerstvu spravedlnosti. V letech 2009 – 2010 byl náměstkem ministra životního prostředí. Od roku 2009 působil jako odborný asistent na katedře správního práva a správní vědy Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2011 působí ve stejné roli na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vede specializovaný seminář právo na informace a kurz legislativy. František je též lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců. Publikuje a přednáší v oboru občanského a správního práva, informačních technologií a legislativy. Je spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku u nakladatelství Leges či převodových tabulek mezi starým a novým soukromým právem. Řídí vzdělávací Akademii Havel, Holásek & Partners.

Martin Fadrný

Mgr. Martin Fadrný

právník Frank Bold Advokáti s.r.o., spoluautor komentáře k registru u C.H.Beck, školitel zákona o registru pro veřejnou správu

Martin Fadrný vede tým právníků v programu zaměřeném na transparentní nakládání s veřejnými prostředky a good governance veřejných institucí a státních a obecních firem. Podílel se na přípravě analýz a stanovisek k jednotlivým zněním návrhu zákona o registru smluv v průběhu jeho projednávání Poslaneckou sněmovnou. Téma registru smluv odborně školí déle než rok. Je spoluautorem komentáře k zákonu o registru smluv, který vyšel na podzim 2016 v nakladatelství C. H. Beck. Je také členem představenstva brněnské městské firmy SAKO a.s.

Monika Bulínová

Mgr. Monika Bulínová

právník, odbor eGovernmentu, Ministerstvo vnitra

Monika Bulínová vystudovala právnickou fakultu na ZČU v Plzni. V současné době pracuje jako právník (vrchní ministerský rada) na odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra, kde má na starosti zejména právní a metodickou činnost k zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dále se věnuje legislativní činnosti v oblasti informačních technologií a tvorbě stanovisek odboru eGovernmentu. V nedávné době pracovala na přípravě návrhu zákona o elektronické identifikaci a novele zákona o občanských průkazech (sněmovní tisk 928), která zavádí povinné a bezplatné vydávání občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem pro každého občana. Dříve pracovala na oddělení přípravy předpisů a kontroly odboru správních činností Ministerstva vnitra, kde tvořila novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a novely prováděcích právních předpisů k citovaným zákonům. Vytvářela návrh věcného záměru zákona o evidenci obyvatel, stanoviska MV v působnosti zmíněných zákonů a přezkumnou činnost v oblasti rušení trvalých pobytů občanů ČR.

Praktické informace 4

Zákon o registru smluv - pravidla a úskalí po šesti měsících plné účinnosti

Manažer semináře:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Hotel Jurys Inn Prague, Sokolovská 204/11, 186 00 Praha 8-Florenc

Doprava:  Metro stanice - Florenc

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 8 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu.  K využití jsou také parkoviště P+R, které jsou umístěny u metra v lokalitách Skalka I, II, Zličín I, II, Nové Butovice, Opatov, Chodov, Ládví, Letňany, Rajská zahrada, Černý Most I, II, Nádraží Holešovice a Depo Hostivař – více na http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/

 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 777 950 853 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 20. ledna 2018 bude účtován storno poplatek ve výši 50 % fakturovaného poplatku, po 20. lednu 2018 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 


Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2950 Kč

Účastnický poplatek

2250 Kč

Poplatek pro veřejnou a státní správu

Partneři

Odborní partneři semináře: 

Logo       

 
 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů