Menu
Semkon
Seminář

Veřejná podpora EU a investiční projekty fondů EU 2014-2020

4.2. 2016 | 09:00 - 17:30

Konferenční centrum PwC Česká republika s.r.o. , City Green Court, Hvězdova 1734, Praha 4

Pravidla veřejné podpory EU stanovují podmínky, za kterých je možné poskytovat určitým soutěžitelům na vnitřním trhu, tj. na území všech zemí Evropské unie, veřejnou podporu. Ačkoliv jde o normy práva EU, jsou přímo aplikovatelné na území členských států.

Více o akci

Veřejnou podporou je přitom jakákoliv výhoda udělená členským státem nebo z veřejných zdrojů poskytnutá způsobem narušujícím nebo hrozícím narušením hospodářské soutěže tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi členskými státy. Výhody mohou přitom nabýt rozmanitých podob. Může se jednat například o přímé podpory (dotace), daňové úlevy, osvobození či výjimky, zvýhodněné úrokové sazby, záruky za úvěry poskytované za obzvláště výhodných podmínek, poskytnutí pozemků či staveb za výhodných podmínek, náhrada ztrát, zvýhodněné podmínky při veřejném zadávání, odklady poplatků a příspěvků sociální povahy.

Stát a jeho státní organizace či společnosti, kraje, města, svazky obcí, společnosti s kontrolou veřejného sektoru trhu atd. připravující dotační programy, běžně udělují dotace, pronajímají majetek za zvýhodněných podmínek, případně poskytují jiné výhody určitým podnikům, čímž zasahují do hospodářské soutěže. Taktéž oboroví regulátoři či jiné cenové orgány určující ceny či ziskové marže soutěžitelů mohou udělit neslučitelnou veřejnou podporu. Také stát může ve své legislativě vstupovat selektivním osvobozením od určitých povinností do soutěžního prostředí na vnitřním trhu. V jakémkoliv takovém případě je tedy třeba se na straně těchto subjektů ptát, zdali jde z hlediska práva EU o legální, tj. slučitelnou veřejnou podporu. Mimořádná praktická důležitost těchto pravidel vyniká zejména s ohledem na nové programovací období EU 2014-2020 a programy podpor EU v tomto období na investiční projekty. Ve všech těchto programech podpor i v individuálních podporách je ex ante kondicionalitou (podmínkou) čerpání těchto prostředků ze společného rozpočtu EU soulad s unijními pravidly veřejné podpory.

Zajímá Vás, jaké budou změny a dopady nových pravidel veřejné podpory v rámci investičních projektů fondů EU 2014-2020? Či jaké budou změny a dopady nových pravidel veřejné podpory ve Vašem podnikání? ? 

Přijďte a načerpejte nové poznatky od zkušených odborníků na oblast veřejné podpory, včetně bývalého vedoucího Odboru veřejné podpory na ÚOHS Mgr. Milana Bumbálka, který vystoupí s aktuálním příspěvkem týkajícím se nového výkladového vodítka Komise týkající se lokální veřejné podpory. 

Účast, včetně aktuálního příspěvku, dále přislíbila paní Petra Němečková z Evropské komise, Legal Service (AIDE team – State Aid and Dumping). Tento vzdělávací seminář tak bude výjimečnou příležitostí k získání odpovědí k nové právní úpravě přímo od zástupci týmu Evropské komise, který se na nové legislativě podílel. 

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

 

 

 

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení semináře
09:00 - 17:00
Program semináře
17:00
Diskuse, závěr semináře a pozvání na sklenku vína 

Semináři předsedá a diskuzi řídí: Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

 

Petra Němečková, Legal Service (AIDE team – State Aid and Dumping), Evropská komise

Veřejná podpora  - základ právní úpravy

 
 

Mgr. Milan Bumbálek, nezávislý konzultant, bývalý ředitel Odboru veřejné podpory na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Lokální veřejná podpora – nové výkladové vodítko Komise

 
10:15 - 10:35
Přestávka na kávu
 

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Veřejná podpora a pravidla fondů EU 2014-2020

 
 

Mgr. Jan Turek, advokát, Weinhold Legal, v.o.s.

Investiční podpory dle nového nařízení o blokových výjimkách 

 
12:30 - 13:15
Přestávka na oběd

Mgr. Milan Bumbálek, nezávislý konzultant, bývalý ředitel Odboru veřejné podpory na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Investiční podpora malým a středním podnikům a regionální veřejná podpora

 
 

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Investiční projekty v režimu pravidel podpory na služby obecného hospodářského zájmu  

 
15:15 - 15:30
Přestávka na kávu

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M., Clifford Chance LLP

Nová pravidla veřejné podpory na investiční projekty v oblasti životního prostředí a energetiky

 
 

Mgr. Matěj Kliman, HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI.

Nová pravidla veřejné podpory na investiční projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací 

 
17:00
diskuse, závěr semináře a pozvání na sklenku vína

Změna programu vyhrazena.

Přednášející 4

Petra  Němečková

Mgr. Petra Němečková Ph. D., LL.M.

Member of the Legal Service, European Commission, Legal Service, AIDE team (State aids and anti-dumping)

Mgr. Petra Němečková, Ph. D., LL.M. vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru právo, kde získala titul Mgr. Poté se věnovala studiu LL.M., European Legal Studies, College of Europe (Brugy, 2004), na King’s College (Londýn, 2008) získala postgraduální diplom v oboru Economics of Competition Law a na závěr obhájila titul Ph.D. na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2011 působí u Evropské komise v Bruselu v právní službě, obor AIDE (veřejné podpory a anti-dumping). V předchozích letech pracovala jako advokátka v oblasti soutěžního a evropského práva u společností Arnold&Porter LLP (Brusel a Londýn, 2006 – 2011) a Latham&Watkins LLP (Brusel, 2004 - 2006).

Petr Dovolil

Mgr. Petr Dovolil

Senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Petr Dovolil je Senior konzultantem ve společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. s více než 4 lety zkušeností v advokátní kanceláři specializující se na obchodní, smluvní a veřejné právo. Petr má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti investičních projektů spolufinancovaných z fondů EU (projektové řízení, finanční řízení, řízení rizik), zejména v oblasti životního prostředí, práva ES (zejména veřejné zakázky, veřejná podpora, právo utilit, právo v oblasti VODA), mezinárodních smluvních standardů (FIDIC, UNCITRAL), PPP, veřejného a soukromého práva v ČR. Má praxi v řešení právních otázek v oblasti korporátního práva (soukromé i veřejné) v České republice, zejména veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory EU, jakož i dobrou znalost politiky EU a jejích právních předpisů, včetně soudní praxe ESD. Petr připravoval či vedl několik zadávacích řízení na výběr poskytovatele úvěrového dofinancování rozsáhlých infrastrukturních projektů, včetně komplexních úvěrů na zajištění investičních potřeb veřejnoprávních zadavatelů, jakož i veřejných zadávacích řízení na stavební práce a dodávky. Petr byl členem Expertní skupiny pro transparentní veřejné zakázky a odborným gestorem publikace „Víc než zákon o veřejných zakázkách: hospodárnost, transparentnost a odpovědnost ve veřejných nákupech“ (Oživení 2012). V současné době působí především na rozvojových projektech EBRD v zahraničí, kde se mimo jiné zabývá přípravou zadávacích strategií rozvojových projektů a přípravou a prováděním zadávacích řízení v oblasti životního prostředí a dopravy.

Milan Bumbálek

Mgr. Milan Bumbálek

nezávislý konzultant

Milan Bumbálek je konzultantem a lektorem. Od roku 2015 působí jako externí odborný pracovník na problematiku veřejné podpory na MŠMT. V roce 2014 a 2015 se věnoval problematice daňových odpočtů na výzkum a vývoj na Technologické agentuře ČR. Problematice veřejné podpory se věnuje od roku 2002, kdy v letech 2011 až 2014 působil jako ředitel odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V rámci této pozice se podílel na notifikaci veřejných podpor i koncepci řešení veřejné podpory a osobně se zúčastnil řady jednání s Evropskou komisí. V letech 2012 až 2014 působil jako poradce a lektor pro ministerstvo průmyslu Velké Británie (Department for Business, Innovation and Skills) v rámci twinningového projektu pro veřejnou podporu v Chorvatsku a Makedonii.

Petr Zákoucký

JUDr. Petr Zákoucký LL.M.

Partner, Dentons

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M. je Partnerem v advokátní kanceláři Dentons Praha a vede praxi kanceláře v oblasti energetické a soutěžní regulace a veřejných zakázek. Zastupuje klienty při výstavbě nových projektů, M&A, společných projektech a sporech v ČR a v širším regionu. V rámci své regulatorní praxe pravidelně přednáší na konferencích (včetně TOPGAS, ČEPKON a konferencích UOHS) a na zasedáních energetické sekce Unie podnikových právníků. Během praxe strávil půl roku u soutěžního týmu Clifford Chance v Bruselu. Před příchodem do Clifford Chance v roce 2006 pracoval v advokátní kanceláři White & Case, absolvoval rovněž praxi u Tribunálu v Lucemburku a u DG Comp u Evropské komise v Bruselu. Vystudoval Právnickou fakultu v Praze (2002), v rámci které se zúčastnil ročního výměnného pobytu na právnické fakultě v Manchesteru. Rovněž absolvoval postgraduální studium na právnických fakultách v Tuebingenu (2004) a Amsterdamu (2005).

Matej Kliman

Mgr. Matej Kliman

Vedoucí sekce výzkum a vývoj, veřejná podpora, HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI

Mgr. Matej Kliman, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2008, je vedoucím sekce výzkum a vývoj, veřejná podpora. Intenzivně se též věnuje německy mluvící klientele především v obchodních a korporátních záležitostech. Jako vedoucí VaVaI sekce si může ke svým zkušenostem připsat účast v pracovní skupině pro změnu zákona č. 130/2002 Sb. iniciované ze strany TA ČR, poskytuje poradenství Fyzikálnímu ústavu AV ČR (v rámci prestižního evropského projektu ELI Beamlines), komplexní právní poradenství pro sdružení CESNET, realizuje zakázky pro MŠMT v rámci Projektu EF-TRANS, ve věcech týkajících se zakládání společností, ochrany duševního vlastnictví, problematiky licencí, věnuje se souladu vnitřních předpisů českých vysokých škol a veřejných výzkumných institucí a právním rámcem financování VaVaI, pracovněprávními vztahy. Má zkušenosti s poskytovnáním právního poradenství v rámci revolvingového financování a financování pre-seed aktivit či zadávaní formou PCP. Spolupracoval na Analýze transformace Škoda Auto a. s. Vysoká škola na samostatný subjekt, na analýze aspektů financování VaVaI Královehradeckým krajem pro Technologické centrum KHK, analýze dopadů v oblasti duševního vlastnictví v projektu vývoje nového letounu pro Asociaci leteckých výrobců a na dalších projektech. Mgr. Kliman vládne výbornou znalostí principů a nástrojů strukturální (regionální) politiky EU, znalostí strategických dokumentů na úrovni EU a ČR. Věnuje se také problematice PPP. Mimo český jazyk ovládá angličtinu, ruštinu, němčinu, francouzštinu a slovenštinu.

Jan Turek

Mgr. Jan Turek

advokát, Weinhold Legal, v.o.s.

Jan Turek je vedoucím advokátem v advokátní kanceláři Weinhold Legal, ve které působí od roku 2001. Jan získal rozsáhlé zkušenosti při četných projektech zahrnujících zejména právo obchodních společností a obchodní právo, fúze a akvizice (včetně due diligence) a restrukturalizace společností, dále právo duševního vlastnictví a problematiku ochrany osobních údajů. Soustavně se rovněž věnuje právu veřejného zadávání a oblasti hospodářské soutěže. Jan se ve své praxi podílel na řadě projektů pro významné české i zahraniční klienty, např. pro společnosti Abellio, ATRIUM, Bystronic, CA, CEDOP, CZ-Visual Impact, Doktor Klein, ExxonMobil, General Mills, Grada Publishing, GS Caltex Corporation, HDS Retail, HELIKA, KGK Czech, Kintetsu World Express, Kras International, METALKOV, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, New York University, Pražská vodohospodářská společnost, Red group, SIG, Tungaloy, Vodárenská společnost Táborsko, W.A.G. payment solutions či Wienerberger. Jan absolvoval právnickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 2005 a od roku 2008 je členem České advokátní komory. Kromě rodné češtiny hovoří plynně anglicky.

Praktické informace 4

Veřejná podpora EU a investiční projekty fondů EU 2014-2020

Manažér semináře:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Konferenční centrum PwC Česká republika s.r.o., City Green Court, Hvězdova 1734, Praha 4

Doprava:  Metro trasa C – stanice Pankrác

Parkování:  Parkování je v této části Prahy bez placených zón stání. Parkování je také možné v nakupním centru Arkády Pankrác.

 

Ke stažení 4

Partneři

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů