Menu
Semkon
Seminář

Veřejné zakázky 2016 – nebojte se nového zákona

10.5. 2016 | 09:00 - 17:00

Konferenční centrum PwC Česká republika s.r.o. , City Green Court, Hvězdova 1734, Praha 4

Dvoudenní srovnávací seminář změn ve staré a nové úpravě pro praktiky ve veřejných zakázkách, který proběhl ve dnech 21. dubna a 10. května 2016.
 

Více o akci

V návaznosti na schválení nových zadávacích směrnic EU v roce 2014 je Česká republika povinna tyto směrnice převzít nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2016 do svého právního řádu. V této souvislosti bylo rozhodnuto vytvořit zcela nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který nahradí rovněž stávající koncesní zákon.

Jeho tvorba je příležitostí pro pokus o vyřešení celé řady problémů, které veřejné zadávání v současné době trápí. Dojde proto k zásahu do řady zaběhaných institutů a postupů, včetně terminologických změn. 

Cílem dvoudenního semináře „Veřejné zakázky 2016 – nebojte se nového zákona“, který se uskuteční ve dnech 21. 4. 2016 a 10. 5. 2016 v Praze, je seznámit účastníky se základními odlišnostmi nové právní úpravy ve srovnání se zákonem stávajícím a připravit je tak na nová pravidla, která budou nejpozději v průběhu roku 2016 povinni aplikovat. Seminář bude strukturován tak, aby ukázal odlišnosti mezi novou a starou úpravou pro praktiky ve veřejných zakázkách. Výklad tedy nebude šablonovitý „od začátku textu zákona do jeho konce“, ale má usnadnit orientaci těm, kteří starý zákon znají a budou se chtít rychle zorientovat v nové právní úpravě a jeho odlišnostech. Potřeba rychlé orientace bude umocněna očekávanou krátkou lhůtou mezi přijetím zákona a jeho vstupem v účinnost.

 

Nástrahami nové právní úpravy Vás provedou zkušení praktici z advokátní kanceláře MT Legal s.r.o. Seminář bude strukturován do logických bloků, které Vám umožní snadné pochopení nového zákona a jeho pravidel. Samozřejmostí je průběžná diskuse a odpovědi na Vaše otázky.
 

 

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

Tel.: 774 457 267
E-mail: minovska@semkon.cz

 

 

Program 4

 

21. dubna 2016 - PRVNÍ DEN SEMINÁŘE

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení semináře
09:00 - 17:00
Program semináře
17:00
Diskuse, závěr prvního dne semináře 

Semináři předsedá a diskuzi řídí: Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

 

Mgr. Tomáš Machurek, Partner, MT Legal s.r.o.

Nový ZZVZ, koncepce, odlišnosti, základní pojmy (zadávání veřejných zakázek, druhy zakázek, druhy zadávacích řízení, zadavatel, dodavatel – účastník, režim veřejné zakázky, předpokládaná hodnota)

 
 

Mgr. Tomáš Machurek, Partner, MT Legal s.r.o.

Spolupráce zadavatelů – vertikální spolupráce (in-house), horizontální spolupráce (public-public cooperation), společné zadávání, centrální zadavatel

 
10:45 - 11:00
Přestávka na kávu
 

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., Partner, MT Legal s.r.o.

Jak bude vypadat zadávací řízení podle ZZVZ? (modelový průběh otevřeného řízení)

 
12:45 - 13:30
Přestávka na oběd

Mgr. Darja Kosmáková, advokát, MT Legal s.r.o. 

Jak na kvalifikaci v novém zákoně?

 
15:00 - 15:15
Přestávka na kávu

Mgr. David Mareš , Ph.D., Junior partner, MT Legal s.r.o.

Napište správně zadávací dokumentaci

 
 

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., Partner, MT Legal s.r.o.

Co s „vícepracemi“ aneb revoluce ve změnách smluv

 
17:00
diskuse, závěr prvního dne semináře

 

 

 

10. května 2016 - DRUHÝ DEN SEMINÁŘE

08:30
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení semináře
09:00 - 17:00
Program semináře
17:00
Diskuse, závěr semináře a pozvání na sklenku vína 

Semináři předsedá a diskuzi řídí: Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

 

Mgr. Milan Šebesta , LL.M., Partner, MT Legal s.r.o.

Jak na podlimity – opravdu bude ZPŘ jednodušší?

 
 

JUDr. Petr Novotný , LL.M., Partner, MT Legal s.r.o.

Pro pokročilé – užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění

 
10:45 - 11:00
Přestávka na kávu
 

JUDr. Petr Novotný , LL.M., Partner, MT Legal s.r.o.

Pro ještě více pokročilé – řízení se soutěžním dialogem, řízení o investičním partnerství, rámcové smlouvy, dynamický nákupní systém, e-aukce

 
 

Mgr. Milan Šebesta , LL.M., Partner, MT Legal s.r.o.

A co sektoráři?

 
12:45 - 13:30
Přestávka na oběd

Mgr. Filip Krumbholc, Koncipient, MT Legal s.r.o.

Skončíme zase na ÚOHS? Námitky a přezkum dle nového zákona

 
15:00 - 15:15
Přestávka na kávu

Mgr. Pavel Herman, Předseda expertní skupiny MMR k ZVZ a vedoucí Oddělení odborné podpory, Ministerstvo pro místní rozvoj

Není Vám to pořád ještě jasné? Na něco jsme zapomněli? – dotazy a odpovědi 

 
17:00
diskuse, závěr semináře

Změna programu vyhrazena 

Přednášející 4

Petr Dovolil

Mgr. Petr Dovolil

Senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Petr Dovolil je Senior konzultantem ve společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. s více než 4 lety zkušeností v advokátní kanceláři specializující se na obchodní, smluvní a veřejné právo. Petr má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti investičních projektů spolufinancovaných z fondů EU (projektové řízení, finanční řízení, řízení rizik), zejména v oblasti životního prostředí, práva ES (zejména veřejné zakázky, veřejná podpora, právo utilit, právo v oblasti VODA), mezinárodních smluvních standardů (FIDIC, UNCITRAL), PPP, veřejného a soukromého práva v ČR. Má praxi v řešení právních otázek v oblasti korporátního práva (soukromé i veřejné) v České republice, zejména veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory EU, jakož i dobrou znalost politiky EU a jejích právních předpisů, včetně soudní praxe ESD. Petr připravoval či vedl několik zadávacích řízení na výběr poskytovatele úvěrového dofinancování rozsáhlých infrastrukturních projektů, včetně komplexních úvěrů na zajištění investičních potřeb veřejnoprávních zadavatelů, jakož i veřejných zadávacích řízení na stavební práce a dodávky. Petr byl členem Expertní skupiny pro transparentní veřejné zakázky a odborným gestorem publikace „Víc než zákon o veřejných zakázkách: hospodárnost, transparentnost a odpovědnost ve veřejných nákupech“ (Oživení 2012). V současné době působí především na rozvojových projektech EBRD v zahraničí, kde se mimo jiné zabývá přípravou zadávacích strategií rozvojových projektů a přípravou a prováděním zadávacích řízení v oblasti životního prostředí a dopravy.

David Dvořák

Mgr. David Dvořák LL.M., Ph.D.

Partner, MT Legal s.r.o.

David Dvořák e absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2011 ukončil úspěšně postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.). Specializuje se zejména na právo veřejného investování (veřejné zakázky, koncese, projekty PPP) se zvláštním zaměřením na problematiku provozních smluv ve vodním hospodářství, ale rovněž na právo veřejné podpory, problematiku fondů EU a stavební právo. Jeho dosavadní praxe zahrnuje působení v podnikové sféře, na ústředním správním úřadu a v advokátní kanceláři. Na problematiku veřejného investování se zaměřil během působení na Ministerstvu pro místní rozvoj (vedoucí oddělení evropského a mezinárodního práva a posléze vedoucí oddělení veřejných zakázek). Je přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Byl dále členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro veřejné zakázky a zastupoval Českou republiku v Poradním výboru pro veřejné zakázky Evropské komise a pracovní skupině pro veřejné zakázky UNCITRAL. Věnuje se v extenzívním rozsahu lektorské a publikační činnosti. V období roku od roku 2006 do roku 2011 byl certifikovaným lektorem Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám k oblasti zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona. Je spoluautorem komentáře ke koncesnímu zákonu, vydaného v nakladatelství C. H. Beck (2006), publikace Veřejné zakázky ve stavebnictví (2. vydání, Linde Praha, 2009) a autorem několika desítek odborných článků či statí k problematice veřejných zakázek. David Dvořák je dále místopředsedou představenstva České společnosti pro stavební právo, místopředsedou redakční rady Bulletinu Stavební právo a členem Rady pro kvalifikaci Systému certifikovaných stavebních dodavatelů Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Tomáš Machurek

Mgr. Tomáš Machurek

Partner, MT Legal s.r.o.

Tomáš Machurek po absolvování Právnické fakulty Karlovy Univerzity v Praze působil do zaří roku 2008 jako jeden z partnerů advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, sdružení advokátů. Oblasti práva veřejných zakázek se věnuje již od roku 1995, a to jak ve sféře zadavatelské, tak dodavatelské. Aktivně se podílel na řadě významných projektů v oblasti veřejných zakázek i v oblasti koncesí (zejména pokud jde o investiční výstavbu, informační technologie, telekomunikace a dodávky zařízení); souhrnná hodnota jím realizovaných projektů představuje hodnotu v řádech desítek miliard korun. Specializaci uplatňuje jak v ČR, tak i v SR a na komunitární (ES) úrovni. Řadu let přednáší jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost, publikoval řadu článků v odborném tisku. Byl vedoucím členem týmu právníků (spolu s Milanem Šebestou a Davidem Dvořákem), kteří jsou spoluautory zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jenž připravovali ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Tomáš je odborným garantem osmisetstránkového Psaného kurzu v oblasti veřejných zakázek, odborné publikace vydané agenturou Institute for International Research. Autory jednotlivých lekcí tohoto Psaného kurzu jsou vedle Tomáše Machurka rovněž Milan Šebesta a David Dvořák. Tomáš Machurek působil jako člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. Je jedním ze zakládajících členů a předsedou Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky. Tomáš Machurek se spoluautorsky podílel na zpracování Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj. V období od roku 2006 do roku 2011 byl certifikovaným lektorem Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám k oblasti zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona. V rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší na nejrůznějších seminářích, konferencích a workshopech a publikuje v odborném tisku.

Milan Šebesta

Mgr. Milan Šebesta LL.M.

Partner, MT Legal s.r.o.

Milan Šebesta se již od ukončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně zaměřil na veřejné investování (veřejné zakázky, PPP, koncese) a právo z oblasti energetiky. Po působení v koncernu E.ON působil jako partner v nadnárodní advokátní kanceláři, kde nabyl významné zkušenosti nejen v daných oblastech, ale rovněž v oblasti práva informačních technologií. Kromě přímého spoluautorství na zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je rovněž autorem komplexní metodiky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Je rovněž autorem jedné z lekcí specializovaného Psaného kurzu v oblasti veřejných zakázek, odborné publikace vydané agenturou Institute for International Research. Při zpracování uvedených výstupů nabyl extenzívní znalost komunitárního práva veřejných zakázek a koncesí včetně soudní judikatury i neformálních názorových proudů. Tyto zkušenosti jsou dále předávány formou pravidelné přednáškové činnosti či pořádáním workshopů pro zadavatele i dodavatele (např. pro Nejvyšší kontrolní úřad České republiky). Milan Šebesta je též spoluautorem komplexního prakticky zaměřeného komentáře k zákonu o veřejných zakázkách, vydaného ve spolupráci s nakladatelstvím ASPI, a.s. na základě nabytých zkušeností, a v období od roku 2006 do roku 2011 byl certifikovaným lektorem Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám k oblasti zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona. V roce 2011 ukončil úspěšně postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.). Je rovněž držitelem osvědčení mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon funkce zapsaného mediátora pro urovnávání obchodních a jiných právních sporů. V rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší a publikuje v odborném tisku.

Petr  Novotný

JUDr. Petr Novotný LL.M.

Partner, MT Legal s.r.o.

Po ukončení studia působil v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, sdružení advokátů, kde se po celou dobu svého působení zabýval primárně problematikou veřejných zakázek (zpravidla ve vazbě na oblast ICT či stavebnictví) a koncesí. V průběhu své praxe byl rovněž členem týmu, který se podílel na tvorbě zákona o veřejných zakázkách a je rovněž jedním z autorů komplexní metodiky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj. V souvislosti se svou specializací nabyl mimo jiné široké znalosti v oblasti komunitárního práva veřejných zakázek a koncesí včetně soudní judikatury, rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a rovněž i neformálních názorů a výkladových směrů. Vedle své hlavní specializace se zabývá rovněž otázkami z oblasti obchodního práva (a to zejména ve vztahu k obchodním společnostem) a otázkami z oblasti mezinárodního práva. V roce 2012 ukončil úspěšně postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.). Je rovněž držitelem osvědčení mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon funkce zapsaného mediátora pro urovnávání obchodních a jiných právních sporů. V rámci své specializace hojně publikuje v odborném tisku.

Darja Kosmáková

Mgr. Darja Kosmáková

advokát, MT Legal s.r.o.

Mgr. Darja Kosmáková je absolventkou Právnické fakulty a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V MT Legal se věnuje právu veřejných zakázek a koncesí, bohaté zkušenosti z této oblasti získala již během předchozího působení na Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje; Ministerstvu dopravy či v advokacii.

Filip Krumbholc

Mgr. Filip Krumbholc

koncipient, MT Legal s.r.o.

Mgr. Filip Krumbholc absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V advokátní kanceláři MT Legal naváže na své předchozí pracovní zkušenosti a bude se věnovat především veřejným zakázkám a koncesím. Je rovněž zkušeným lektorem v oblasti veřejných zakázek a autorem řady publikací na toto téma. Hovoří anglicky a německy a mezi jeho záliby patří fotografování, turistika a sport.

David Mareš

Mgr. David Mareš Ph.D.

Junior partner, MT Legal s.r.o.

Mgr. David Mareš, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení magisterského studia působil jako podnikový právník ve společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., ve které se specializoval převážně na právo obchodní, občanské, autorské, právo veřejných zakázek a své pracovní zkušenosti rozšířil také v průběhu stáže na Georgetown University Law Center ve Washingtonu D.C. Předtím než začal působit v naší advokátní kanceláři, David byl koncipientem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, sdružení advokátů, kde se primárně zabýval problematikou veřejných zakázek. Rovněž v naší advokátní kanceláři je specialistou na právo veřejného investování (zpravidla také ve vazbě na oblast ICT) a obchodní právo. David se dále profesně specializuje na problematiku těžebního práva a související legislativy, jakož i práva elektronického obchodování, a to na akademické i klientské úrovni. David je autorem odborných článků v oblasti veřejných zakázek a e-commerce a také přispěvatelem na odborných konferencích. David ovládá anglický jazyk.

Pavel Herman

Mgr. Pavel Herman

poradce na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

Absolvent právnické fakulty Masarykovy univerzity. Specialista v oblasti práva veřejných zakázek, spoluautor zákona o zadávání veřejných zakázek. V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v současné době je poradcem na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Praktické informace 4

Veřejné zakázky 2016 – nebojte se nového zákona

Manažer semináře:  Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Konferenční centrum PwC Česká republika s.r.o., City Green Court, Hvězdova 1734, Praha 4

Doprava:  Metro trasa C – stanice Pankrác

Parkování:  Parkování je v této části Prahy bez placených zón stání. Parkování je také možné v nakupním centru Arkády Pankrác.

 

Partneři

Ve spolupráci s: 

Logo

 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů