Menu
Semkon
Konference

České veřejné zakázky v kontextu směrnic, metodik a rozhodovací praxe EU

13.3. 2019 | 09:00 - 17:00

Konferenční centrum Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha

Jak správně používat zákon o zadávání veřejných zakázek v kontextu eurokonformního výkladu?

Více o akci

Od vstupu nového zákona o zadávání veřejných zakázek v platnost uplynuly více než 2 roky. Stávající debata o veřejných zakázkách se v České republice soustředí především na aktuální „národní výklad“ českého zákona a na „domácí témata“, např. formy elektronizace zadávání veřejných zakázek. České odborné veřejnosti by však neuměly uniknout významné aktivity, které v oblasti veřejného zadávání v současné době činí Evropská komise. To se týká i výkladu, který je pravidlům promítnutým do českého zákona o zadávání veřejných zakázek dáván na úrovni unijních soudů a samotné Evropské komise.Tyto novinky a výklad, formující se více než 4 roky od přijetí nových zadávacích směrnic EU v roce 2014, ovlivňují a budou dále ovlivňovat správnou praxi zadávání veřejných zakázek v České republice.

Jde zejména o iniciativu Evropské komise ke zkvalitnění a zefektivnění veřejného zadá­vání prostřednictvím Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hos­podářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Zajistit lepší fungování veřejných zakázek v Evropě a pro Evropu“ z 3. 10. 2017 (Making Public Procurement work in and for Europe, COM (2017) 572 final) a „Metodiku k veřejnému zadávání pro praktiky “DG Regio Evropské Komise z února 2018 (Public Procurement Guidance for Practitioners). První dokument stanovuje šest prioritních oblastí, v nichž Evropská komise spatřuje prostor pro zlepšení stávající zadávací praxe v členských zemích EU: 1. zajištění širší­ho uplatnění strategického zadávání veřejných zakázek, 2. profesionalizace veřejných kupujících, 3. zlepšení přístupu na trhu veřejných zakázek, 4. zvyšování transparent­nosti, integrity a kvality údajů, 5. urychlení digitální transformace zadávání veřejných zakázek, 6. spolupráce při společném zadávání veřejných zakázek.
Druhý dokument tato témata rozvíjí a představuje tím významný zdroj informací o výkladu zadávacích směrnic, tj. i eurokonformního výkladu institutů českého zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany Evropské komise. Tento výklad je zásadní zejména v rámci zadávání veřejných zakázek v projektech fondů EU. Nejde však zdaleka jen o tyto dvě novinky, ale i o další aktivity Komise v zakázkové oblasti, např. o úsilí Evropské komise o vytvo­ření systému ex ante podpory při velkých projektech či vytvoření metodiky k veřejné­mu zadávání inovací.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 16:30
Program semináře
16:30
Diskuse, závěr konference

Konferenci předsedá a diskuzi řídí: Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

 

Mgr. Pavel Herman, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Aktuální informace k transpozici zadávacích směrnic 2014

 
 

Stanislav Bogdanov, ředitel, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, MMR ČR

Povinná elektronizace veřejných zakázek od října 2018 – stav, výzvy a interoperabilita v rámci EU 

 
 

Jaroslav Kračún, Legal Officer, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Evropská komise

Vybraná judikatura Evropského soudního dvora a Soudu první instance ve veřejných zakázkách

 
 

Pavel Herman, Stanislav Bogdanov, Jaroslav Kračún, Tomáš Machurek, Adéla Havlová

Panelová diskuze

 
10:40 - 11:00
Přestávka na kávu
 

Mgr. Tomáš Machurek, Partner, MT Legal s.r.o.

Nová strategie Evropské komise ve veřejném zadávání a doporučení Komise k profesionalizaci veřejného zadávání 

 
 

Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Partnerka, HAVEL & PARTNERS, Advokátní kancelář, s.r.o.

Veřejné zakázky v projektech fondů EU – nová metodika DG Regio a rozdíly v chápání některých institutů 

 
 

Pavel Herman, Jaroslav Kračún, Tomáš Machurek, Adéla Havlová, Vilém Podešva

Panelová diskuze

12:15 - 13:30
Přestávka na oběd
 

Jaroslav Kračún, Legal Officer, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Evropská komise

Střet zájmů v kontextu veřejných investic 

 
 

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel, Public Market Advisory s.r.o.

Jednotné evropské osvědčení a eCertis – první zkušenosti z praxe 

 
 

Jaroslav Kračún, Legal Officer, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Evropská komise

Nová metodika EK pro zadávání inovací

 

JUDr. Vilém Podešva, LL.M., Partner, ROWAN LEGAL

Hodnocení na kvalitu ve veřejných zakázkách – nové postupy

 
 

Pavel Herman, Jaroslav Kračún, Michal Šilhánek, Vilém Podešva

Panelová diskuze

 
15:10 - 15:30
Přestávka na kávu
 

Mgr. Pavel Herman, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Změny smluv ve veřejných zakázkách s ohledem na aktuální acquis communautaire

 
 

Pavel Herman, Jaroslav Kračún, Vilém Podešva, Adéla Havlová 

Panelová diskuze

 
 

Petr Dovolil a Adéla Havlová

Shrnutí

 
16:30
Diskuze, závěr konference

 

Přednášející 4

Petr Dovolil

Mgr. Petr Dovolil

Senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Petr Dovolil je Senior konzultantem ve společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. s více než 4 lety zkušeností v advokátní kanceláři specializující se na obchodní, smluvní a veřejné právo. Petr má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti investičních projektů spolufinancovaných z fondů EU (projektové řízení, finanční řízení, řízení rizik), zejména v oblasti životního prostředí, práva ES (zejména veřejné zakázky, veřejná podpora, právo utilit, právo v oblasti VODA), mezinárodních smluvních standardů (FIDIC, UNCITRAL), PPP, veřejného a soukromého práva v ČR. Má praxi v řešení právních otázek v oblasti korporátního práva (soukromé i veřejné) v České republice, zejména veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory EU, jakož i dobrou znalost politiky EU a jejích právních předpisů, včetně soudní praxe ESD. Petr připravoval či vedl několik zadávacích řízení na výběr poskytovatele úvěrového dofinancování rozsáhlých infrastrukturních projektů, včetně komplexních úvěrů na zajištění investičních potřeb veřejnoprávních zadavatelů, jakož i veřejných zadávacích řízení na stavební práce a dodávky. Petr byl členem Expertní skupiny pro transparentní veřejné zakázky a odborným gestorem publikace „Víc než zákon o veřejných zakázkách: hospodárnost, transparentnost a odpovědnost ve veřejných nákupech“ (Oživení 2012). V současné době působí především na rozvojových projektech EBRD v zahraničí, kde se mimo jiné zabývá přípravou zadávacích strategií rozvojových projektů a přípravou a prováděním zadávacích řízení v oblasti životního prostředí a dopravy.

Tomáš Machurek

Mgr. Tomáš Machurek

Partner, MT Legal s.r.o.

Tomáš Machurek po absolvování Právnické fakulty Karlovy Univerzity v Praze působil do zaří roku 2008 jako jeden z partnerů advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, sdružení advokátů. Oblasti práva veřejných zakázek se věnuje již od roku 1995, a to jak ve sféře zadavatelské, tak dodavatelské. Aktivně se podílel na řadě významných projektů v oblasti veřejných zakázek i v oblasti koncesí (zejména pokud jde o investiční výstavbu, informační technologie, telekomunikace a dodávky zařízení); souhrnná hodnota jím realizovaných projektů představuje hodnotu v řádech desítek miliard korun. Specializaci uplatňuje jak v ČR, tak i v SR a na komunitární (ES) úrovni. Řadu let přednáší jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost, publikoval řadu článků v odborném tisku. Byl vedoucím členem týmu právníků (spolu s Milanem Šebestou a Davidem Dvořákem), kteří jsou spoluautory zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jenž připravovali ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Tomáš je odborným garantem osmisetstránkového Psaného kurzu v oblasti veřejných zakázek, odborné publikace vydané agenturou Institute for International Research. Autory jednotlivých lekcí tohoto Psaného kurzu jsou vedle Tomáše Machurka rovněž Milan Šebesta a David Dvořák. Tomáš Machurek působil jako člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. Je jedním ze zakládajících členů a předsedou Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky. Tomáš Machurek se spoluautorsky podílel na zpracování Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj. V období od roku 2006 do roku 2011 byl certifikovaným lektorem Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám k oblasti zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona. V rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší na nejrůznějších seminářích, konferencích a workshopech a publikuje v odborném tisku.

Pavel Herman

Mgr. Pavel Herman

poradce na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

Absolvent právnické fakulty Masarykovy univerzity. Specialista v oblasti práva veřejných zakázek, spoluautor zákona o zadávání veřejných zakázek. V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v současné době je poradcem na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Michal Šilhánek

JUDr. Michal Šilhánek

jednatel, Public Market Advisory s.r.o.

Michal Šilhánek vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2009 se věnuje především problematice zadávání veřejných zakázek, včetně zakázek spolufinancovaných z různých dotačních titulů, a vzdělávání klientů v téže oblasti. Od ledna 2018 je advokátem zapsaným v České advokátní komoře. Ve společnosti má na starosti zejména zadávání veřejných zakázek a oblast vzdělávání.

Adéla Havlová

Mgr. Adéla Havlová LL.M.

Partnerka, HAVEL & PARTNERS, Advokátní kancelář, s.r.o.

Adéla Havlová je partnerem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, ve které působí od roku 2006. Specializuje se na oblast veřejného sektoru, právo nemovitostí a stavebnictví, otázky vyvlastnění, právo společností a obchodní právo. V oblasti veřejného sektoru se zaměřuje na právo veřejných zakázek (včetně koncesí a PPP projektů) a právo veřejné podpory; zvláštní specializaci pak představuje oblast dopravy (od výstavby infrastruktury po zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících), dále oblast IT, zdravotnictví, energetiky, nákupu investičních celků, výstavby, pojišťovnictví, bankovních a finančních služeb, mediálních a dalších odborných poradenských služeb. Poskytuje poradenství veřejným a sektorovým zadavatelům při přípravě a komplexní organizaci zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách, včetně centrálního a sdruženého zadávání, zadávání rámcových smluv (dohod) a opcí, vedení jednacích řízení s dodavateli, podpory při plnění publikačních povinností jakož i řešení následných otázek spojených s realizací zakázek a případnými změnami smluv. Dále poskytuje poradenství i dodavatelům, zejména při přípravě nabídek, při účasti v zadávacích řízeních a při jednáních o smlouvách, jakož i v námitkových a přezkumných řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví. Pravidelně publikuje a přednáší v rámci odborných konferencí a seminářů. Kromě působení v advokacii je Adéla členkou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) a členkou redakční rady časopisu Veřejné zakázky. Aktivně se podílí na činnosti dalších zájmových sdružení, zejména Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI). Od r. 2013 působí v expertní skupině MMR pro novelizaci zákona o veřejných zakázkách coby zástupce ARI. Od r. 2014 je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Od roku 2014 je Adéla Havlová uváděna jako jedna z tuzemských odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek v prestižní publikaci Who‘s Who Legal: Government Contracts (dříve sekce Public Procurement Lawyers).

Vilém Podešva

JUDr. Vilém Podešva LL.M.

Partner, ROWAN LEGAL

Vilém Podešva patří k předním expertům v oblasti práva veřejných zakázek a projektů v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (projekty PPP), specializuje se též na právo hospodářské soutěže. Vilém Podešva vedl právní týmy při realizaci řady projektů v oblasti veřejného sektoru či regulovaných odvětví, zejména pak v oblasti vodárenství, energetiky či teplárenství. Podílel se mj. na projektech výstavby a zajišťování provozu veřejných objektů (projekty v oblasti administrativních budov, parkovacích prostor, zdravotnictví, sociálních služeb či dopravní infrastruktury), informatizace veřejné správy (desítky projektů implementačního charakteru, provozu infrastrukturních či aplikačních vrstev IT, pořizování HW technologií či komplexní outsourcingové projekty), obranného průmyslu (pořizování bezpečnostních systémů, jakož i obranných a zbraňových systémů) či různých služeb (odpadové hospodářství, facility management, poradenské služby, atd.). Vilém Podešva je od roku 2006 členem rozkladové komise ministryně pro místní rozvoj v řízeních týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Od roku 2012 do roku 2017 byl též členem rozkladové komise předsedy ÚOHS pro řízení ve věcech veřejných zakázek.

Stanislav Bogdanov

Stanislav Bogdanov

ředitel, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, MMR ČR

Stanislav Bogdanov vystudoval Fakultu sociálních studii MU Brno, obor Bezpečnostní a strategická studia a následně Ekonomicko-správní fakultu, Masarykova Universita Brno, obor Veřejná ekonomika a správa. V letech 2012 – 2015 pracoval jako referent Ministerstvo pro místní rozvoj, následně do roku 2016 jako vedoucí oddělení správy NEN. Od roku 2016 je ředitelem odboru elektronizace veřejných zakázek. Stanislav je autorem Strategie elektronizace veřejných zakázek pro období 2016 – 2020, Předsedou Řídící skupiny elektronizace veřejných zakázek pro období 2016-2020 a členem pracovní skupiny RVIS pro zadávání veřejných zakázek v ICT.

Kračún Jaroslav

Kračún Jaroslav

Legal Officer, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Evropská komise

Jaroslav Kračún vyštudoval právo vo Francúzsku na univerzite Roberta Schumana v Štrasburgu a na univerzite Panthéon-Sorbonne v Paríži. Štúdia doplnil výmennými pobytmi v Anglicku a Taliansku a postgraduálnym diplomom z medzinárodného obchodného práva a manažmentu na vysokej obchodnej škole ESSEC v Paríži. Právnickú prax začal ako právnik v medzinárodnej advokátskej kancelárii Gide Loyrette Nouel v Prahe. Od roku 2008 pracuje v Európskej komisii, v súčasnosti na Generálnom riaditeľstve Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG GROW), kde sa zaoberá legislatívou verejného obstarávania a jej uplatňovania v Českej a Slovenskej republike. Venuje sa tiež politike inovácií v oblasti verejného obstarávania.

Praktické informace 4

České veřejné zakázky v kontextu směrnic, metodik a rozhodovací praxe EU

Manažer konference:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Konferenční centrum Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

Doprava:  Metro trasa A – stanice Staroměstská, případně trasa B - stanice Můstek

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu. Nejbližší možnost parkování: Podzemní parkoviště, nám. J. Palacha. 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

4500 Kč

Základní registrační poplatek

3100 Kč

Registrační poplatek státní a veřejná správa

Partneři

Odborný garant konference: 

 

Partneři konference: 

 

    

 

Záštitu nad konferencí převzali: 

    

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů