Menu
Semkon
Seminář

Nové veřejné zakázky nejen pro firmy a podnikatele

19.9. 2016 | 09:00 - 17:00

Konferenční centrum OK systém, Na Pankráci 125, Praha 4

Nové veřejné zakázky nejen pro firmy a podnikatele  - Praktické tipy pro ty, kteří nemají čas studovat předpisy a chtějí být připraveni:

* Do nabytí účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek zbývá cca 1 měsíc (1. 10. 2016) a Vy nevíte, jak se na novinky prakticky připravit?

* Chcete mít náskok před konkurencí, které se bude v nové právní úpravě teprve zorientovávat?

* Víte o zákonu o registru smluv „jen z doslechu“ a nevíte, jak bude fungovat s novým zákonem o veřejných zakázkách a jaká rizika skýtá pro účinnost a existenci Vašich smluv s veřejným sektorem?

* Víte o novele zákona o trestní odpovědnost právnických osob a jeho vazbách na nový zákon o zadávání veřejných zakázkách?

* Chcete vědět nejnovější informace o prováděcích předpisech a metodikách připravovaných MMR v souvislosti s novým zákonem o veřejných zakázkách?

* Chcete využít nových příležitostí, snížit svá rizika neúspěchu a chyb, a tím zvýšit svoje šance na úspěch ve veřejných zakázkách už od 1. 10. 2016?

Pak přijďte na náš prakticky orientovaný seminář!

Více o akci

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek nabyl platnosti na konci dubna 2016 a bude účinný od 1. října 2016. Nový zákon (č. 134/2016 Sb.) čítá téměř 300 paragrafů a přes 100 stránek zákonného textu. Taktéž byl přijat zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, který stíhá neuveřejnění některých smluv o veřejných zakázkách v registru smluv jejich neúčinností a v krajním případě i jejich absolutní neplatností. Současně se od prosince letošního roku mění (zákonem č. 186/2016 Sb.) také pravidla pro trestní odpovědnost právnických osob dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tyto změny v právní úpravě zásadním způsobem mění pravidla hry o veřejné zakázky v ČR. Rychlá praktická znalost „toho, co se mění“ je proto důležitá nejen pro všechny dodavatele, kteří se ucházejí v České republice o veřejné zakázky. Co tyto změny přinášejí? Příležitosti a rizika, která nemusí být zejména zpočátku používání předpisů zřejmá.

Pro firmu či podnikatele, který chce poskytovat služby, provádět stavební práce či realizovat dodávky veřejnému sektoru případně sektorovým zadavatelům, přináší základní výzvu tyto příležitosti a rizika (dopady) znát a realizovat včasná opatření, jak rizika nové právní úpravy odstranit či zmírnit, případně využít příležitostí, které nová pravidla v soutěžním prostředí skýtají. Tyto dopady se týkají zejména těchto oblastí:
* vyhledávání tržních příležitostí a rozvoje obchodu (business development)
* kvalifikace a prokázání ostatních způsobilostí
* obsahu jednotlivých podání (přihláška/žádost o účast/nabídka)
* komunikací se zadavatelem
* hodnocení ve veřejných zakázkách
* námitek, řízení před ÚOHS a řízení před správními soudy
* procesu přípravy podání v zadávacích řízeních
* postupů po podání nabídky do uzavření smlouvy 
* obsahu smluv a jejich úprav v průběhu plnění, včetně postupů zveřejňování smluv o veřejných zakázkách (s případnými následky neúčinnosti či absolutní neplatnosti smlouvy)
* trestněprávní a správněprávní odpovědnosti v zadávacích řízeních a plnění veřejných zakázek

Tyto dopady mohou vyvolat nutná opatřeníjak  na straně dodavatele, tak i zadavatele v oblastech, jakými jsou například:

- zakoupení nové techniky či vybavení
- pořízení nových dokumentů či potvrzení
- nové či upravené interní realizační procesy v zadávacích řízeních
- dodatečné požadavky na školení osob zabývajících se zadávacími řízeními 
- nové či změněné požadavky na personál dodavatele
- změny v kontrole interních procesů v zadávacích řízeních na straně dodavatele s cílem zabránit vzniku chyb, porušení předpisů či případných odpovědností v zadávacích řízeních a/nebo smlouvách o veřejných zakázkách

Cílem tohoto semináře je „polopatě“, tj. jednoduše z pohledu praktické přípravy veřejných zakázek nejen ze strany dodavatele:

1. identifikovat jednotlivé novinky (rizika a příležitosti) nové právní úpravy (např. povinné elektronické zadávání veřejných zakázek, počítání lhůt při komunikaci datovými schránkami, rozsah kvalifikace u podlimitních veřejných zakázek, jednotné evropské osvědčení  atd.)
2. ukázat jednotlivé typické dopady těchto novinek
3. určit opatření (zmírnění rizik a využití příležitostí), které by se dodavatelů na veřejných zakázkách mohly týkat (konkrétní opatření jsou záležitostí ad hoc posouzení u konkrétního dodavatele)

Seminář přinese zásadní a užitečné informace ještě před nabytím účinnosti nové právní úpravy veřejných zakázek, a to od zkušených expertů a praktiků v oblasti veřejných zakázek.​

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

 

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení semináře
09:00 - 16:30
Program semináře
16:30
Diskuse, závěr semináře  

Semináři předsedá a diskuzi řídí: Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

 

JUDr. Robert Krč, Ph.D., autor komentáře k zákonu o veřejných zakázkách od nakladatelství LINDE (2013) a CODEXIS (2016) 

Jak se vyznat v novém zákoně a jaká rizika, příležitosti a povinnosti přináší? 

 
 

Mgr. Markéta Adámková, vedoucí Legislativního oddělení, Odbor práva veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj

Aktuální stav příprav před nabytím účinnosti zákona - prováděcí předpisy, metodiky, otázky a odpovědi.

 
10:15 - 10:30
Přestávka na kávu
 

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Jaká rizika, příležitosti a povinnosti přináší nový zákon o registru smluv?

 
 

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Co bude soukromému sektoru umožněno v aktivní obchodní činnosti a jak budou zakázky hodnoceny?

 
 

JUDr. Robert Krč, Ph.D., autor komentáře k zákonu o veřejných zakázkách od nakladatelství LINDE (2013) a CODEXIS (2016) 

Jak se připravit na nové požadavky na kvalifikace a prokázání ostatních způsobilostí? 

 
12:00 - 12:45
Přestávka na oběd
 

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Jak bude dodavatel komunikovat se zadavatelem a zadavatel s dodavatelem?

 
 

JUDr. Robert Krč, Ph.D., autor komentáře k zákonu o veřejných zakázkách od nakladatelství LINDE (2013) a CODEXIS (2016) 

Jaké budou požadavky na dodavatele před lhůtou pro podání?

 
 

JUDr. Robert Krč, Ph.D., autor komentáře k zákonu o veřejných zakázkách od nakladatelství LINDE (2013) a CODEXIS (2016) 

Jaké budou postupy po podání nabídky do uzavření smlouvy?  

 
14:15 - 14:30
Přestávka na kávu
 

Mgr. Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Jak bude možné měnit smlouvy v průběhu jejich plnění?

 
 

JUDr. Robert Krč, Ph.D., autor komentáře k zákonu o veřejných zakázkách od nakladatelství LINDE (2013) a CODEXIS (2016) 

Jak se bude moci dodavatel bránit proti nesprávnému postupu zadavatele?

 
 

JUDr. Robert Krč, Ph.D., autor komentáře k zákonu o veřejných zakázkách od nakladatelství LINDE (2013) a CODEXIS (2016) 

Jaké jsou změny v trestní a správní odpovědnosti právnických osob ve veřejných zakázkách?

 
16:00
diskuse, závěr semináře 

Změna programu vyhrazena.

Přednášející 4

Markéta Adámková

Mgr. Markéta Adámková

Vedoucí legislativního oddělení, Odbor práva veřejných zakázek a koncesí, MMR ČR

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pracovala na pozici advokátní koncipientky v advokátní kanceláří zaměřující se především na oblast občanského a obchodního práva. Od roku 2011 pracuje na odboru práva veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj, od roku 2013 na pozici vedoucí legislativního oddělení, kde se podílí na tvorbě a výkladu zákona o veřejných zakázkách, jakož i na administraci zadávacích řízení. Markéta se podílela na přípravě nového Zákona o zadávání veřejných zakázek a také spolupracovala na autorském komentáři.

Petr Dovolil

Mgr. Petr Dovolil

Senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Petr Dovolil je Senior konzultantem ve společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. s více než 4 lety zkušeností v advokátní kanceláři specializující se na obchodní, smluvní a veřejné právo. Petr má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti investičních projektů spolufinancovaných z fondů EU (projektové řízení, finanční řízení, řízení rizik), zejména v oblasti životního prostředí, práva ES (zejména veřejné zakázky, veřejná podpora, právo utilit, právo v oblasti VODA), mezinárodních smluvních standardů (FIDIC, UNCITRAL), PPP, veřejného a soukromého práva v ČR. Má praxi v řešení právních otázek v oblasti korporátního práva (soukromé i veřejné) v České republice, zejména veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory EU, jakož i dobrou znalost politiky EU a jejích právních předpisů, včetně soudní praxe ESD. Petr připravoval či vedl několik zadávacích řízení na výběr poskytovatele úvěrového dofinancování rozsáhlých infrastrukturních projektů, včetně komplexních úvěrů na zajištění investičních potřeb veřejnoprávních zadavatelů, jakož i veřejných zadávacích řízení na stavební práce a dodávky. Petr byl členem Expertní skupiny pro transparentní veřejné zakázky a odborným gestorem publikace „Víc než zákon o veřejných zakázkách: hospodárnost, transparentnost a odpovědnost ve veřejných nákupech“ (Oživení 2012). V současné době působí především na rozvojových projektech EBRD v zahraničí, kde se mimo jiné zabývá přípravou zadávacích strategií rozvojových projektů a přípravou a prováděním zadávacích řízení v oblasti životního prostředí a dopravy.

Robert Krč

JUDr. Robert Krč Ph.D.

autor komentáře k zákonu o veřejných zakázkách od nakladatelství LINDE (2013) a CODEXIS (2016)

JUDr. Robert Krč, Ph.D. se zabývá právním poradenstvím týkajícím se veřejných zakázek, koncesí a PPP projektů. Pravidelně přednáší a publikuje o veřejných zakázkách. Je autorem nebo hlavním spoluautorem několika obsáhlých komentářům k zákonu o veřejných zakázkách (nakladatelství Codexis 2016, nakladatelství LINDE 2013, 2008, 2006). Má patnáctiletou praxi s veřejnými zakázkami (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, projekty pořádané Evropskou komisí). Je korespondentem za Českou republiku pro odborný časopis pro veřejné zakázky – European Procurement & Public Private Partnerships Law Review.

Praktické informace 4

Nové veřejné zakázky nejen pro firmy a podnikatele

Manažer semináře:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Místo konání: Konferenční centrum OK systém, Na Pankráci 125, Praha 4

Doprava:  Metro trasa C – stanice Pankrác

Parkování:  Parkování je v této části Prahy bez placených zón stání. Parkování je také možné v nakupním centru Arkády Pankrác.

 

Partneři

Záštitu nad seminářem převzala:

Logo

 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by Marek Petrů